Konkurs na najlepsze prace studentów i młodych naukowców

StartKonkurs na najlepsze prace ...

Regulamin konkursu na najlepszy poster i najlepsze doniesienie prezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców w ramach Konferencji Interdyscyplinarne Spojrzenie na Nauki o Zdrowiu im. profesora Piotra Lassa

1. Grupa docelowa

Konkurs kierowany jest do Młodych Naukowców, tj. doktorantów, studentów i członków kół naukowych biorących czynny udział w obradach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwanej dalej Konferencją.

2. Cele konkursu

• upowszechnianie wyników badań naukowych zgodnych z zainteresowaniem młodych naukowców jako członków zespołów badawczych, z zakresu interdyscyplinarnych aspektów nauk o zdrowiu;

• inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;

• kształtowanie umiejętności wystąpień naukowych na forach akademickich.

3. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs składa się z trzech etapów, które obejmują kolejno: przyjmowanie zgłoszeń, prezentację podczas Sesji Młodych Naukowców, uroczystego ogłoszenia laureatów i wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych podczas Gali Finałowej.

4. Organizacja i przedmiot konkursu

Przewiduje się następujące kategorie konkursowe:

Doktorant Student Koło Naukowe Przedmioty konkursu

Przedmiotami konkursu są:

• doniesienie naukowe zaprezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców Konferencji wygłoszone przez doktoranta lub studenta, który jest jedynym autorem lub pierwszym współautorem lub reprezentantem Studenckiego Koła Naukowego;

• poster naukowy, którego jedynym autorem lub pierwszym współautorem jest Młody Naukowiec, prezentowany podczas Sesji Posterowej.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Doniesienia i postery zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Komitet Organizacyjny Konferencji w skali punktowej, w tajnym głosowaniu – decyduje najwyższa liczba punktów. W każdej kategorii przewiduje się przyznanie 1-go, 2-go i 3-go miejsca.

Doniesienia naukowe i postery Młodych Naukowców będą podzielone na trzy kategorie i osobnej ocenie poddane będą prace doktorantów oraz studentów/członków Studenckich Kół Naukowych

· Komisja na zebraniu zamkniętym ocenia systemem punktowym: oryginalność pracy, sposób prezentacji oraz umiejętność dyskusji

• Laureaci konkursów w trzech kategoriach zostaną wyłonieni podczas Gali Finałowej Konferencji.

• Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone podczas Konferencji w czasie jej zakończenia.

• Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

6. Wymogi formalne

• Doniesienie ustne prezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców Konferencji powinno być

przygotowane w programie Microsoft Power Point lub Open Office Impress, a czas trwania nie powinien przekraczać 7 minut.

• Poster powinien zawierać tytuł, informacje o autorach (afiliacje), w szczególności o Młodym Naukowcu. Poster powinien być przygotowany w formacie pdf lub ppxt o maksymalnej rozdzielczości 1080×1920 px.

• Miejsce wystawienia posterów: sala przeznaczona do wyświetlenia posterów w wersji elektronicznej oraz strona internetowa: icgumed@mimesis.com.pl

7. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opracowania i opublikowania wyników konkursu.

Przystąpienie do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym do tego zakresie.