Informacje ogólne

StartO konferencjiInformacje ogólne
O konferencji
Współpraca i komunikacja między pracownikami służby zdrowa jest coraz ważniejsza w celu sprostania wyzwaniom dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej. Wiele problemów zdrowotnych stojących przed społeczeństwem jest bowiem wieloczynnikowych i wymagających wkładu społecznego i politycznego, a także interwencji ekspertów z zakresu nauk podstawowych, nauk medycznych i technologicznych. Jako przykład: leczenie przewlekłego, chronicznego bólu wymaga wiedzy eksperckiej z wielu dyscyplin: nowoczesnych
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png
technologii obrazowania, neurochemii, genetyki, elektrofizjologii komórkowej, fizjoterapii, a także badań społecznych, psychologicznych i kulturowych. Oznacza to przyjęcie wieloperspektywicznego podejścia do problemów zdrowotnych, ich wielowymiarowych czynników, możliwych kierunków interwencji i uwzględnienie złożonego wymiaru problemów zdrowotnych, a tylko wspólna praca między dyscyplinami może pomóc w osiągnięciu takiego celu. Dzisiejsze wyzwania zdrowotne wymagają globalnego i synergicznego podejścia.
patronat_prezydenta_gdyni.png
Badania interdyscyplinarne dostarczają szerokiego wglądu w problemy zdrowotne poprzez rozważenie interwencji, które nie są już oparte wyłącznie na danej jednostce, a koncentrują się również na tym, co może zrobić sam sektor zdrowia i integrują perspektywy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Jednocześnie, Nauki o Zdrowiu jako dyscyplina naukowa pozwalają na kształcenie tak potrzebnych zarówno dla danego regionu, kraju i całego świata specjalistów, posiadających umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze makrospołecznym jak i lokalnym, poszukującym nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji jak również zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia. Wyzwania dla przyszłości nauk o zdrowiu będą ogromne. Stąd, w celu dynamicznego rozwoju tej dyscypliny, zainteresowania badawcze specjalistów klinicznych i badaczy zorientowanych na nauki podstawowe, społeczne i behawioralne powinny zostać połączone na szerokim froncie.
Wątkiem przewodnim cyklu konferencji „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa (“Interdisciplinary View on Health Sciences” in memory of professor Piotr Lass), będzie połączenie i współpraca naukowców o odmiennych specjalizacjach w zakresie Nauk o Zdrowiu w celu bardziej holistycznego spojrzenia na problemy zdrowotne. Wszechstronny i interdyscyplinarny program konferencji umożliwi uczestnikom integrację i połączenie swoich zainteresowań badawczych na wielu płaszczyznach:
Tematycznej
pomiędzy naukowcami o określonej specjalizacji i zbliżonej tematyce badań ale pochodzących z różnych ośrodków naukowych w Polsce i na świecie,
Metodologicznej
pomiędzy możliwością zastosowania określonych technik i metod badawczych w innych zagadnieniach nauk o zdrowiu,
Holistycznej
pomiędzy naukowcami określonej dziedziny dążącymi do osiągnięcia bardziej holistycznego podejścia do zdrowia człowieka np. problematyka zanieczyszczenia powietrza z kardiologią, leczenia chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem zdobyczy naukowych z dziedzin fizjoterapii czy dietetyki itp.
Rozwojowej
rozszerzenie zdolności i możliwości badawczych poprzez współpracę i zastosowanie nowych metod i technik do innych celów badawczych.
Interdyscyplinarne podeście do Nauk o Zdrowiu pozwoli nie tylko na wymianę doświadczeń i prezentację wyników badań przez kluczowych naukowców danej dyscypliny, ale również na nawiązanie nowej współpracy pomiędzy określonymi wąskimi ścieżkami badawczymi, prowadząc do wielowątkowego podejścia do badań dotyczących zdrowia, co może zostać wykorzystane
gdanks_honorowy_patronat.jpg
przy tworzeniu nowych wniosków badawczych, projektowych czy wdrożeniowych. Wszechstronny program cyklu konferencji umożliwi więc słuchaczom poszerzenie swojej wiedzy na tematy wielowątkowości określonych problemów zdrowotnych jak również na poszerzenie ich warsztatu metodologicznego. Wprowadzenie koncepcji interdyscyplinarności na wczesnym etapie kariery naukowca sprzyja późniejszemu nieświadomemu włączeniu jej do przyszłych badań. W rezultacie ta wczesna praktyczna ekspozycja zapewnia nowemu pokoleniu naukowców lepsze przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami interdyscyplinarności. W związku z tym, do udziału w konferencji zaproszeni będą również studenci, koła naukowe, doktoranci i młodzi naukowcy. Uzyskają oni możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie projektowania badań, pozyskiwania dowodów naukowych, doboru odpowiednich testów statystycznych, wybranych metod, prezentacji uzyskanych wyników, nawiązania wieloośrodkowej współpracy. Najlepsze prace studentów i młodych naukowców zostaną nagrodzone. W ramach cyklu konferencji zostaną przeprowadzone również specjalistyczne szkolenia i warsztaty, podnoszące kwalifikacje uczestników konferencji co również przyczyni się do rozwoju ich dalszej kariery naukowej.
Dodatkowo, do biernego udziału w konferencji zaproszeni zostaną uczestnicy programu „Zdolni z Pomorza” – programu skupiającego wybitnych uczniów szkół podstawowych i
GUMed_PatHon_H_PL_RGB.png
licealnych będących przyszłym pokoleniem naszych młodych naukowców. Konferencja oprócz sesji plenarnych, plakatowych, szkoleń, kursów i sesji dla młodych naukowców obejmować będzie również wykłady zagranicznych ekspertów jako tzw.: „keynote speakers”.
Konferencje odbędą się ku pamięci zmarłego w 2021 roku prof. Piotra Lassa – wybitnego specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, który stworzył Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMedu i pełnił funkcję jego dziekana. Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wyróżniony medalem Zasłużonemu AMG i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2021 roku, tuż po śmierci prof. Lassa odbyła się pierwsza konferencja Interdyscyplinarne spojrzenie na nauki o zdrowiu, która ze względów pandemicznych miała charakter lokalny i była prowadzona zdalnie. Pomimo tego, okazała się ona ogromnym sukcesem – w dwa przeprowadzono 24 sesje naukowe, podczas których odbyło się 126 wystąpień naukowych.
serdecznie zapraszamy